BOZP


REpoint safety

komplexní zajištění BOZP pro firmy


Společnost Repoint mark s.r.o. divize Repoint safety nabízí, komplexní zajištění bezpečnosti práce (BOZP) pro Vaši společnost. V oblasti činnosti technika BOZP podle Zákoníku práce a požadavků zadávající společnosti, s přihlédnutím na specifika jejich činností, působíme jako externí dodavatel komplexních nebo dílčích služeb.

 

Zajišťujeme:

·  poradenství v oblasti BOZP.

·  navrhování organizačních a efektivních změn v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

·  zařazení pracovišť do kategorií – zajištění stanovených hygienických měření apod.

· vyhodnocování rizik pro poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek včetně zpracování, vedení a aktualizace předpisu pro jejich poskytování.

 

Provádíme:

·  školení zaměstnanců v BOZP – vstupní, periodická, mimořádná.

·  prověrky bezpečnosti práce včetně závěrečné zprávy a stanovení opatření ke zlepšení stavu a úrovně BOZP.

·  zajišťování bezpečnostního a informačního značení, zavedení signálů na pracovišti.

·  zpracování místních provozních bezpečnostních předpisů.

·  kontrolu pracovních podmínek – hygiena pracovního prostředí

 

Vedeme dokumentaci:

·  evidenci a dokumentaci BOZP – rizika, školení apod.

·  evidenci a sledování termínů všech revizí, prohlídek a zkoušek.

·  šetření, hodnocení a dokumentace pracovních úrazů, zpracování, vedení a aktualizace knihy úrazů včetně patřičných záznamů.


Realizujeme školení pro práci ve výškách, jak správně používat OOPP pro práci ve výškách vč. povinných revizí dle legislativy.